quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

katakana completo

方言五十音別索引
[ン] [ワ] [ラ] [ヤ] [マ] [ハ] [ナ] [タ] [サ] [カ] [ア]
[ヰ] [リ] [ミ] [ヒ] [ニ] [チ] [シ] [キ] [イ]
[ル] [ユ] [ム] [フ] [ヌ] [ツ] [ス] [ク] [ウ]
[ヱ] [レ] [メ] [ヘ] [ネ] [テ] [セ] [ケ] [エ]
[ヲ] [ロ] [ヨ] [モ] [ホ] [ノ] [ト] [ソ] [コ] [オ]
/i/ [i] スィ ⇒ シ
/i/ [dzi] ヅィ ⇒ ジ
/i/ [ti] ツィ ⇒ チ
/sja/ [a] シャ ~ サ
/sju/ [u] シュ ~ ス
/e/ [e] セ ~ シェ
/sjo/ [o] ショ ~ ソ
/u/ [tu] ツ ~ チュ
/a/ [dza] ザ ~ ジャ
/u/ [dzu] ヅ,ズ ~ ジュ
/e/ [dze] ゼ ~ ジェ
/o/ [dzo] ゾ ~ ジョ
/hwi/ [i] フィ ~ ヒ
ヒ ヘ ハ ホ フ ヒャ ヒョ ヒュ フィ フェ フヮ
/hi/ /he/ /ha/ /ho/ /hu/ /hja/ /hjo/ /hju/ /hwi/ /hwe/ /hwa/ /h/
[i] [he] [ha] [ho] [u] [a] [o] [u] [i] [u] [u] [n][]
 
イ イェ ア オ ウ イャ イョ イュ ウヰ ウェ ウヮ う め
/i/ /e/ /a/ /o/ /u/ /ja/ /jo/ /ju/ /wi/ /we/ /wa/ /N/ /me/
[i] [e] [a] [o] [u] [ja] [jo] [ju] [wi] [we] [wa] [][][] [me]
 イ エア ヲ

ヲ ヲゥ

ヲゥ
ウ ヤ ヨ ユ ヱィ
ヱィ
ウィ ヱ

ウェ ワ ン


/'i/ /'e/ /('a)/ /'o/ /'u/ /'ja/ /'jo/ /'ju/ /'wi/ /'we/ /'wa/ /'N/
[ji][i] [e] [a] [o] [wu][u] [ja] [jo] [ju] [wi] [we] [wa] [][][][]
 
キ ケ カ コ ク クヰ クェ クヮ
/ki/ /ke/ /ka/ /ko/ /ku/ /kwi/ /kwe/ /kwa/
[ki] [ke] [ka] [ko] [ku] [kwi] [kwe] [kwa]
 
ギ ゲ ガ ゴ グ グヰ グェ グヮ
/gi/ /ge/ /ga/ /go/ /gu/ /gwi/ /gwe/ /gwa/
[i] [e] [a] [o] [u] [wi] [we] [wa]
 
ピ ペ パ ポ プ ピャ ピュ
/pi/ /pe/ /pa/ /po/ /pu/ /pja/ /pju/
[pi] [pe] [pa] [po] [pu] [pja] [pju]
 
ビ ベ バ ボ ブ ビャ ビョ ビュ
/bi/ /be/ /ba/ /bo/ /bu/ /bja/ /bjo/ /bju/
[bi] [be] [ba] [bo] [bu] [bja] [bjo] [bju]
 
ミ メ マ モ ム ミャ ミョ ミュ
/mi/ /me/ /ma/ /mo/ /mu/ /mja/ /mjo/ /mju/
[mi] [me] [ma] [mo] [mu] [mja] [mjo] [mju]
 
シ シェ サ ソ ス シャ ショ シュ
/si/ /se/ /sa/ /so/ /su/ /sja/ /sjo/ /sju/
[i] [e] [sa] [so] [su] [a] [o] [u]
 
スィ セ
/i/ /e/
[si][i] [se]
 
チ チェ チャ チョ チュ
/ci/ /ce/ /ca/ /co/ /cu/
[ti] [te] [ta] [to] [tu]
 
ツィ ツ
/i/ /(e)/ /(a)/ /o/ /u/
[tsi][ti] [tse] [tsa] [tso] [tsu]
 

ヂ ジェ
ヂェ ジャ
ヂャ ジョ
ヂョ ジュ
ヂュ
/zi/ /ze/ /za/ /zo/ /zu/
[di] [de] [da] [do] [du]
 
ヅィ ゼ ザ ゾ ズ・ヅ
/i/ /e/ /a/ /o/ /u/
[dzi][di] [dze] [dza] [dzo] [dzu]
 
ニ ネ ナ ノ ヌ ニャ ニュ
/ni/ /ne/ /na/ /no/ /nu/ /nja/ /nju/
[i] [ne] [na] [no] [nu] [a] [u]
 
リ レ ラ ロ ル
/ri/ /re/ /ra/ /ro/ /ru/
[ri] [re] [ra] [ro] [ru]
 
ティ テ タ ト トゥ
/ti/ /te/ /ta/ /to/ /tu/
[ti] [te] [ta] [to] [tu]
 
ディ デ ダ ド ドゥ
/di/ /de/ /da/ /do/ /du/
[di] [de] [da] [do] [du]
 

/Q/

0 comentários:

Postar um comentário

links

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...